Prevence

Spolupráce se školami a ostatní přednášková činnost

Podle § 2 písm.f) zák. 553/1991 Sb. o obecní policii je jedním bodem plnění úkolů i prevence kriminality a to i formou různých besed, přednášek, akcí. Tento úkol je velmi obsáhlý, ať to jsou besedy na daná témata jak v školských zařízení od MŠ-SŠ, tak i seniorů, zaměstnanců MěÚ Bechyně. Hlavním tématem zůstává bezpečnost silničního provozu (BESIP), dále přednášky určené pro dívky a ženy jako prevence proti přepadení, znásilnění… U seniorů se zaměřujeme na přepadení, důvěřivost a zákl. pravidla chování v různých pro ně nestandardních situacích.

V mateřských školkách- jsou prováděny ukázky práce Městské policie. Dětem jsou vštěpovány zásady chování v silničním provozu, chování k neznámým osobám a zvířatům a proti úrazům.

Základní školy – V školních zařízeních  jsou žáci  seznamováni s prací strážníků Městské policie, jejich úlohou pro zvýšení bezpečí a čistoty ve městech. Vhodnou formou jsou probírány dopravní předpisy a bezpečnost provozu zaměřená především na cyklisty a chodce. Širokým tématem jsou mezilidské vztahy. Toto téma je směrováno k problémům se šikanou. Hodně prostoru je věnováno také protidrogové a protialkoholní prevenci. Žákům jsou jasně pojmenovány důsledky i s uváděním příkladů z jejich města. Jsou seznámeni s možnými právními, ale i lidskými důsledky drogové závislosti. Dále je to seznámení s nebezpečím zábavné pyrotechniky. Během besed jsou na konkrétních příkladech demonstrovány zásady a pojmy  právního státu tak, aby jejich právní vědomí bylo posíleno směrem k víře, že za vinu následuje trest. Během těchto besed je dán  prostor ke všem otázkám žáků.

Střední škola-  zde s vedením domova mládeže  v r. 2010/2011 byl proveden blok cca 10 lekcí určené pro dívky od 15-19let,  ve 2 částech, kde se jedná o nauku jak teoretickou (právní minimum, verbální-neverbální komunikace, typologie útoků, útočníků, improvizované zbraně…) tak i praktickou část (která navazuje na 1 etapu) zaměřenou na nácvik zákl. úderů, kopů, obraných technik při využití modelových situací. Hodně prostoru je věnováno také protidrogové a protialkoholní prevenci. Žákům jsou jasně pojmenovány důsledky i s uváděním příkladů z jejich města. Jsou seznámeni s možnými právními, ale i lidskými důsledky drogové závislosti.

Seniorská zařízení (DsPS)- zde probíhají besedy se seniory v zařízeních jak v DsPS na nám. T.G.M Bechyně, tak i ve Školní ulici. Témata jsou “ ušita“ na danou skupinu lidí. Chování v zařízení, důvěřivost neznámým lidem, cestování a pobyt mimo zařízení, IZS… Zde se setkáváme s velkým zájmem o témata, kde senioři nás zahrnují konkrétními dotazy.

Kromě přednáškové činnosti na místních školách a zařízeních strážníci ve spolupráci s OO PČR Bechyně, dle možností, hlídkují na přechodech pro chodce před školami- ul. Písecká,  ul.Tyršova, kde dohlížejí na bezpečné přecházení žáků a také výrazně zvýšili kontrolní činnost v jejich okolí se zaměřením na pohyb  osob, přispění k bezpečnosti žáků v době před  vyučováním, ale i zvýšení dohledu nad chování samotných žáků. Díky kontrolám žáci považují přítomnost policisty v jejich blízkosti za samozřejmý a tím je jednak zvýšen pocit jejich bezpečnosti, ale zároveň jsou podvědomě vedeni k dodržování pořádku a právních norem. V průběhu těchto preventivních činností bylo již odhaleno množství přestupků například v dopravě,  přestupky proti veřejnému pořádku.

Preventivní akce pořádané MP Bechyně 2012

Preventivní akce pořádané MP Bechyně v roce 2013