Odchyt zvířat

Aktuální odchyty:

Obecné informace:

MP Bechyně zajišťuje odchytovou a asanační činnost na území Bechyně popř. smluvních partnerů. Když se vám ztratí zvíře, rozhodně zavolejte na městskou policii Bechyně, které má celkem přehled o všech odchycených zvířatech. Pokud od ztráty Vašeho zvířecího kamaráda uplynula delší doba, prohlédněte si zvířata na našich webových stránkách  a pokud na nich svého pejska  naleznete, přijďte si do útulku v Bechyni popř. v Táboře.

Odchycené zvíře (převážně pes) je umístněno do jednoho z kotců města v ul. Klášterní č.p. 4, viz. mapa, kde je o zvíře postaráno po celou dobu pobytu. Je venčeno, kontrolován jeho stav, krmeno vše podle schváleného PROVOZNÍHO ŘÁDU.

Fotografie útulku, kotců:

 

Do 30.9.2010 byl za tento pobyt účtována částka ve výši 30,-Kč  za 1 den pobytu. Z důvodu zvyšování nákladů byl dne 29.9.2010 radou města ustanoven poplatek za pobyt psa v kotci na částku 100,-Kč za/ den+ %DPH. K 1.1.2013 činí celková částka 121,-Kč. Zárověn byla stanovena částka za odchyt zvířete na částku 100,-Kč+DPH (121,-Kč). To vše je v platnosti od 1.10.2010 ( usnesení rady č. 302/17-10 R) a změnou %DPH.

Žádáme majitele psů aby ve vlastním zájmu uvedli svá telefonní čísla na podatelně MěÚ Bechyně pro případný nález psa a kontaktování majitele či kontaktní osoby. Je bezesporu výhodné předat psa neprodleně majiteli.

Nalezené zvíře od občanů je možné po domluvě se strážníky v příp. jejich nepřítomnosti se správcem nechat umístit do kotce města. Nutností je předložit doklad totožnosti a dodat popis nálezu. O nálezu se sepíše  protokol.

OPATROVNICTVÍ

Pokud se majitel nevyzvedne zvíře do 7 dnů, tak nalezená zvířata se svěřují do opatrovnictví na dobu půl roku od data nálezu zvířete (tj. od data umístění do útulku) na základě smlouvy o opatrovnictví nalezeného zvířete. Tato lhůta je dána zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Nepřihlásí-li se vlastník o své zvíře v uvedené lhůtě, připadá nalezené zvíře do vlastnictví města a může tak být dále převedeno do vlastnictví jiných právnických či fyzických osob – tj. do vlastnictví opatrovníků zvířat. K převodu vlastnictví dojde na základě kupní smlouvy.

Opatrovník stávající vyhláškou města Bechyně uhradí nutné náklady za pobyt psa v útulku města Bechyně.

Zájemce o zvíře z našeho útulku musí být způsobilý k právním úkonům a musí mít trvalé bydliště na území České republiky.

Z  důvodu jednoznačné identifikace trvalého bydliště opatrovníka, tj. zpravidla místa, v němž bude zvíře svěřené do opatrovnictví umístěno, útulek nesvěřuje zvířata do opatrovnictví osobám s úřední adresou .

 

Kopie potřebných osvědčení pro odchyt psů

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt na správce útulku:

p. Attila Obertol   774 822 608