Archiv "Městská policie informuje"

Městský kamerový systém

8. Únor 2017

Informace pro občany a návštěvníky města Bechyně.

Město Bechyně je monitorováno městským kamerovým dohlížecím systémem. Ve městě je nainstalováno celkem 8 kamerových bodů. Kamerové body monitorují veřejné prostranství na určitých místech města Bechyně 24 hodin denně.

Kamerový systém slouží k zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, k objasňování přestupků, trestných činů a jiných správních deliktů.

 

Novela zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů

8. Únor 2017

Novela zákona o přestupcích – Registr přestupků

Vážení občané, od 1. 10. 2016 došlo k určitým změnám v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích, tzn. v přestupkovém zákoně, které se úzce dotýkají každého z nás.

Zásadní změnou je zahájení provozu dlouho dopředu avizovaného a diskutovaného registru přestupků.

Co je recidiva přestupku? Recidiva přestupku je, že tento přestupek je spáchán opakovaně, jestliže ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o stejném přestupku, z něhož byl obviněný uznán vinným, do jeho spáchání neuplynulo dvanáct měsíců.

Recidiva přestupku se vztahuje pouze na přestupky spáchané ve stejném paragrafu a i odstavci.

Evidované přestupky:

V souladu s ustanovením § 91 zákona o přestupcích budou předmětem evidence přestupků pravomocná rozhodnutí (včetně rozhodnutí o uložení pokuty v blokovém řízení) o následujících přestupcích:

 • o přestupcích na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle § 30 zákona o přestupcích (tedy přestupky porušující mj. omezení prodeje, podávání a požívání alkoholických nápojů, návykových látek, tabákových výrobků, zejm. ve vztahu k osobám mladším 18 let);
 • o přestupcích na úseku zemědělství a myslivosti podle § 35 odst. 1 písm. c) a f) zákona o přestupcích (tedy nesplnění opatření uložených podle zvláštních právních předpisů o ochraně zemědělského půdního fondu nebo o myslivosti, nebo neoprávněný lov zvěře);
 • o přestupcích na úseku obrany České republiky podle § 43 zákona o přestupcích (tedy porušení povinnosti uložené k zabezpečení úkolů civilní obrany, nebo úmyslné narušení režimu ochrany a vstupu do vojenského objektu);
 • o přestupcích proti veřejnému pořádku podle § 47 odst. 1 zákona o přestupcích (mj. neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci, maření vykázání z obydlí, porušení nočního klidu, vzbuzování veřejného pohoršení, znečištění, poškozování nebo neoprávněný zábor veřejného prostranství, neoprávněné založení skládky apod.);
 • o přestupcích proti občanskému soužití podle § 49 zákona o přestupcích (ublížení na cti nebo na zdraví, úmyslné vyhrožování újmou na zdraví, nepravdivé obvinění z přestupku, dopuštění se schválnosti nebo jiného hrubého jednání, omezení nebo znemožnění výkonu práv národnostních menšin nebo způsobení újmu pro příslušnost k národnostní menšině nebo pro etnický původ, rasu, barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci apod.); a
 • o přestupcích proti majetku podle § 50 zákona o přestupcích (zejm. úmyslné způsobení škody na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem, nebo zničením nebo poškozením věci, úmyslné neoprávněně užívání cizího majetku, přisvojení si cizí věc nálezem apod.

Postup při řešení přestupku s přestupcem:

 

 • Pokud osoba nemá záznam v registru přestupků (strážník musí zjišťovat na místě), lze tento přestupek projednat na místě uložením blokové pokuty do výše 5 000 Kč (u mladistvých do 2500 Kč) a orgán, který blokovou pokutu uložil, provede ve stanovené lhůtě záznam do registru přestupků.
 • Pokud osoba má již záznam v registru přestupků (tentýž přestupek spáchán opakovaně ve lhůtě 12 měsíců), věc se postoupí k projednání správnímu orgánu (ke komisi), který uloží pokutu v rozmezí od 15 000 do 75 000 Kč v návaznosti na právní kvalifikaci, která je přesně stanovena uvedeným zákonem.
  U některých vybraných přestupků lze správním orgánem uložit i zákaz pobytu na území města (platí pro osoby, které nemají trvalé bydliště na území daného města nebo obce).

Z toho vyplývá, že poprvé lze přestupkové jednání vyřešit (projednat) s osobou na místě, ale při opakovaném jednání (recidivě) již nikoli.

Činnost MP Bechyně za rok 2015

10. Únor 2016

MP Bechyně v roce 2015 evidovala 547 událostí při činnosti 2 strážníků, udělila celkem 255 blokových pokut ve výši 80 350,-Kč,  155 přestupků bylo řešeno domluvou a 19 oznámení o podezření ze spáchání přestupku. Během roku provedla MP Bechyně ve spolupráci se správcem útulku v katastrálním území města Bechyně celkem 27 odchytů psů a 6 odchytů dravých ptáků ( 1x Výr velký a 5x Poštolka obecná) . Během roku bylo zaregistrováno 5 vraků. Všechny vraky vozidel byly po výzvě MP Bechyně odstraněny majiteli vozidel.Další položkou bylo ve 40 případech součinnostní akce a smíšené hlídky s OOP-ČR Bechyně  nebo samostatné mimořádné služby strážníků.

Informace pro občany

3. Únor 2016

Dne 17. 8. 2015 byl ve Sbírce zákonů pod č. 204/2015 Sb., publikován zákon, kterým se mění zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích , ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Nejdůležitější změnou tohoto zákona pro občany je zvýšení horní sazby blokových pokut:

 • u ZLETILÝCH z 1000 Kč na 5000 Kč
 • u MLADISTVÝCH z 500 Kč na max. 2500 Kč

 

Další změnou v tomto zákoně je prodloužení prekluzivní lhůty z 1 roku na 2 roky.

Tato novela zákona se týká i nařízení a vyhlášek města, protože porušení nařízení města a vyhlášky města se řeší podle § 46 odst. 1 nebo 2 zák. č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů (možno uložit blokovou pokutu do výše 5000 Kč a u mladistvých 2500 Kč).

 

Jízda na jízdním kole

22. Duben 2015

Blíží se opět teplé počasí a s tím i spojený vyšší nárůst cyklistů na pozemních komunikacích. MP Bechyně přidává pár rad jak se bezpečně chovat na jízdním kole.

 • Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít.
 • Na vozovce se na jízdním kole jezdí při pravém okraji vozovky; nejsou-li tím ohrožováni ani omezováni chodci, smí se jet po pravé krajnici. Jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka.
 • Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou.
 • Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přílbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.
 • Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let; to neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně.
 • Na jednomístném jízdním kole není dovoleno jezdit ve dvou; je-li však jízdní kolo vybaveno pomocným sedadlem pro přepravu dítěte a pevnými opěrami pro nohy, smí osoba starší 15 let vézt osobu mladší 7 let. Osoba starší 18 let může vézt nejvýše dvě děti mladší 10 let v přívěsném vozíku určeném pro přepravu dětí, který splňuje technické podmínky stanovené zvláštním předpisem, nebo dítě na dětském kole připojeném k jízdnímu kolu spojovací tyč.
 • Cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích. Při jízdě musí mít cyklista nohy na šlapadlech.
 • Cyklisté se musí řídit světelnými signály, dopravním značením a pokynů policistů.
 • Jízda na jízdním kole po chodníku je zakázana.
 • Cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může cyklista použít náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem.
 • K jízdnímu kolu se smí připojit přívěsný vozík, který není širší než 900 mm, má na zádi dvě červené odrazky netrojúhelníkového tvaru umístěné co nejblíže k bočním obrysům vozíku a je spojen s jízdním kolem pevným spojovacím zařízením. Zakrývá-li přívěsný vozík nebo jeho náklad za snížené viditelnosti zadní obrysové červené světlo jízdního kola, musí být přívěsný vozík opatřen vlevo na zádi červeným neoslňujícím světlem. Jsou-li v přívěsném vozíku přepravovány děti, musí být přívěsný vozík označen žlutým nebo oranžovým praporkem nebo štítkem o rozměru 300 x 300 mm vztyčeným ve výšce 1200 – 1600 mm nad úrovní vozovky.

Závěrem by MP Bechyně chtěla připomenout všem cyklistům, že přes most Duha směrem do města Bechyně je jízda na jízdním kole zakázána. Cyklisté musí přes most Duha jízdní kolo vést po přilehlém chodníku. Tento zákaz přikazuje svislé dopravní značení „cyklisto veď kolo“.

MP Bechyně je oprávněna pokutovat cyklisty na jízdním kole, kteří spáchají přestupek až do výše 2000 Kč v blokovém řízení.

 

Zábavná pyrotechnika

15. Prosinec 2014

Blíží se konec kalendářního roku a proto by jsme rádi připomenuli jak zacházet se zábavnou pyrotechnikou.

Pyrotechnické zboží je rozděleno do několika tříd nebezpečnosti. Do I. třídy nebezpečnosti patří prskavky, kapsle, bouchací kuličky, třaskavé proužky a jiné. Toto zboží se může prodávat komukoliv bez omezení věku a kdekoliv, třeba i na stánku. Pyrotechniku zařazenou do II. třídy – různé rakety, petardy, světelné fontány, dýmovnice, hvízdavé předměty, gejzíry a další – mohou prodejci prodat pouze osobám starším 18 let, a to pouze ve stacionárních obchodech. Pyrotechnické předměty vyšších tříd již volně prodejné nejsou, mohou je koupit pouze občané s platným průkazem odpalovače ohňostrojů, který vydává Český báňský úřad. Zábavnou pyrotechniku doporučujeme nakupovat ve stálých prodejnách, nikoli u stánků na tržišti, a to i v případě, kdy zboží u stánků splňuje všechny podmínky k prodeji, neboť vlhkost a mráz ho může poškodit a znehodnotit.

 • Vždy dodržujte stanovený návod uvedený na pyrotechnice a se zábavní pyrotechnikou jako jsou například dělobuchy, petardy, světlice nebo rakety, manipulujte výhradně na volném prostranství, tj. v dostatečné vzdálenosti od domů, stromů, zaparkovaných aut apod.
 • V blízkosti odpalované pyrotechniky by se neměly nekontrolovaně pohybovat žádné osoby, jinak hrozí velké riziko úrazů. Při manipulaci s pyrotechnikou nemiřte na sebe ani na druhé.
 • Pyrotechnika nikdy nepatří do ruky lidem pod vlivem alkoholu, odpalovat by ji měl střízlivý člověk.
 • Zabezpečte, aby se k pyrotechnice nedostaly děti. Přestože i osoby mladší 18 let si mohou kupovat určité pyrotechnické předměty, vždy je lepší, pokud manipulaci s  nimi zajistí dospělá osoba. Zakažte také dětem sbírat nevybuchlé petardy a poučte je o možných důsledcích.

Nakupujte pouze takovou zábavní pyrotechniku, která je označena názvem, znakem Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva (ČÚZZS), je na ní uveden výrobce příp. dovozce a hlavně obsahuje návod k použití a bezpečné manipulaci v českém jazyce, a to včetně způsobu zneškodnění při selhání výrobku. Při nákupu si dejte pozor na datum, do kdy má být pyrotechnika použita, a nikdy ji nepoužívejte po uplynutí tohoto data.

 

Nové kamerové body ve městě.

15. Prosinec 2014

V měsíci prosinci 2014 byl rozšířen kamerový systém města Bechyně a tři nové kamerové body.

Jedná se o tyto kamerové body:

 • u čerpací benzinové  stanice FATO ( křižovatka ulic Libušina x U Vodojemu x U Nádraží x Tyršova)
 • u hotelu U Draka ( ulice Libušina)
 • na proti restauraci Na Růžku ( křižovatka ulic Libušina x Čechova x Michalská)

Celkem město Bechyně disponuje 8 kamerovými body ( 5 kamerových bodů je pohyblivých a 3 body jsou stacionární).

Fotografie nových kamerových bodů je umístěna v záložce O Nás v rubrice – fotografie,videa.

Bezpečně na kole

9. Duben 2014

Strážníci MP Bechyně upozorňují rodiče dětí, které jezdí na kole, že tyto děti musí mít na hlavě nasazenou a řádně připevněnou ochrannou přilbu. Tato povinnost platí do 18 let.

Nový kamerový bod

10. Únor 2014

Od 1.2.2014 je v provozu již 5 kamerový bod umístněný na sportovním areálu….více služby občanům-kamerový systém…