Informace pro občany

3. Únor 2016

Dne 17. 8. 2015 byl ve Sbírce zákonů pod č. 204/2015 Sb., publikován zákon, kterým se mění zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích , ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Nejdůležitější změnou tohoto zákona pro občany je zvýšení horní sazby blokových pokut:

 • u ZLETILÝCH z 1000 Kč na 5000 Kč
 • u MLADISTVÝCH z 500 Kč na max. 2500 Kč

 

Další změnou v tomto zákoně je prodloužení prekluzivní lhůty z 1 roku na 2 roky.

Tato novela zákona se týká i nařízení a vyhlášek města, protože porušení nařízení města a vyhlášky města se řeší podle § 46 odst. 1 nebo 2 zák. č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů (možno uložit blokovou pokutu do výše 5000 Kč a u mladistvých 2500 Kč).

 

Jízda na jízdním kole

22. Duben 2015

Blíží se opět teplé počasí a s tím i spojený vyšší nárůst cyklistů na pozemních komunikacích. MP Bechyně přidává pár rad jak se bezpečně chovat na jízdním kole.

 • Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít.
 • Na vozovce se na jízdním kole jezdí při pravém okraji vozovky; nejsou-li tím ohrožováni ani omezováni chodci, smí se jet po pravé krajnici. Jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka.
 • Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou.
 • Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přílbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.
 • Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let; to neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně.
 • Na jednomístném jízdním kole není dovoleno jezdit ve dvou; je-li však jízdní kolo vybaveno pomocným sedadlem pro přepravu dítěte a pevnými opěrami pro nohy, smí osoba starší 15 let vézt osobu mladší 7 let. Osoba starší 18 let může vézt nejvýše dvě děti mladší 10 let v přívěsném vozíku určeném pro přepravu dětí, který splňuje technické podmínky stanovené zvláštním předpisem, nebo dítě na dětském kole připojeném k jízdnímu kolu spojovací tyč.
 • Cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích. Při jízdě musí mít cyklista nohy na šlapadlech.
 • Cyklisté se musí řídit světelnými signály, dopravním značením a pokynů policistů.
 • Jízda na jízdním kole po chodníku je zakázana.
 • Cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může cyklista použít náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem.
 • K jízdnímu kolu se smí připojit přívěsný vozík, který není širší než 900 mm, má na zádi dvě červené odrazky netrojúhelníkového tvaru umístěné co nejblíže k bočním obrysům vozíku a je spojen s jízdním kolem pevným spojovacím zařízením. Zakrývá-li přívěsný vozík nebo jeho náklad za snížené viditelnosti zadní obrysové červené světlo jízdního kola, musí být přívěsný vozík opatřen vlevo na zádi červeným neoslňujícím světlem. Jsou-li v přívěsném vozíku přepravovány děti, musí být přívěsný vozík označen žlutým nebo oranžovým praporkem nebo štítkem o rozměru 300 x 300 mm vztyčeným ve výšce 1200 – 1600 mm nad úrovní vozovky.

Závěrem by MP Bechyně chtěla připomenout všem cyklistům, že přes most Duha směrem do města Bechyně je jízda na jízdním kole zakázána. Cyklisté musí přes most Duha jízdní kolo vést po přilehlém chodníku. Tento zákaz přikazuje svislé dopravní značení „cyklisto veď kolo“.

MP Bechyně je oprávněna pokutovat cyklisty na jízdním kole, kteří spáchají přestupek až do výše 2000 Kč v blokovém řízení.

 

Zábavná pyrotechnika

15. Prosinec 2014

Blíží se konec kalendářního roku a proto by jsme rádi připomenuli jak zacházet se zábavnou pyrotechnikou.

Pyrotechnické zboží je rozděleno do několika tříd nebezpečnosti. Do I. třídy nebezpečnosti patří prskavky, kapsle, bouchací kuličky, třaskavé proužky a jiné. Toto zboží se může prodávat komukoliv bez omezení věku a kdekoliv, třeba i na stánku. Pyrotechniku zařazenou do II. třídy – různé rakety, petardy, světelné fontány, dýmovnice, hvízdavé předměty, gejzíry a další – mohou prodejci prodat pouze osobám starším 18 let, a to pouze ve stacionárních obchodech. Pyrotechnické předměty vyšších tříd již volně prodejné nejsou, mohou je koupit pouze občané s platným průkazem odpalovače ohňostrojů, který vydává Český báňský úřad. Zábavnou pyrotechniku doporučujeme nakupovat ve stálých prodejnách, nikoli u stánků na tržišti, a to i v případě, kdy zboží u stánků splňuje všechny podmínky k prodeji, neboť vlhkost a mráz ho může poškodit a znehodnotit.

 • Vždy dodržujte stanovený návod uvedený na pyrotechnice a se zábavní pyrotechnikou jako jsou například dělobuchy, petardy, světlice nebo rakety, manipulujte výhradně na volném prostranství, tj. v dostatečné vzdálenosti od domů, stromů, zaparkovaných aut apod.
 • V blízkosti odpalované pyrotechniky by se neměly nekontrolovaně pohybovat žádné osoby, jinak hrozí velké riziko úrazů. Při manipulaci s pyrotechnikou nemiřte na sebe ani na druhé.
 • Pyrotechnika nikdy nepatří do ruky lidem pod vlivem alkoholu, odpalovat by ji měl střízlivý člověk.
 • Zabezpečte, aby se k pyrotechnice nedostaly děti. Přestože i osoby mladší 18 let si mohou kupovat určité pyrotechnické předměty, vždy je lepší, pokud manipulaci s  nimi zajistí dospělá osoba. Zakažte také dětem sbírat nevybuchlé petardy a poučte je o možných důsledcích.

Nakupujte pouze takovou zábavní pyrotechniku, která je označena názvem, znakem Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva (ČÚZZS), je na ní uveden výrobce příp. dovozce a hlavně obsahuje návod k použití a bezpečné manipulaci v českém jazyce, a to včetně způsobu zneškodnění při selhání výrobku. Při nákupu si dejte pozor na datum, do kdy má být pyrotechnika použita, a nikdy ji nepoužívejte po uplynutí tohoto data.