Městský kamerový systém

8. Únor 2017

Informace pro občany a návštěvníky města Bechyně.

Město Bechyně je monitorováno městským kamerovým dohlížecím systémem. Ve městě je nainstalováno celkem 8 kamerových bodů. Kamerové body monitorují veřejné prostranství na určitých místech města Bechyně 24 hodin denně.

Kamerový systém slouží k zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, k objasňování přestupků, trestných činů a jiných správních deliktů.

 

Novela zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů

8. Únor 2017

Novela zákona o přestupcích – Registr přestupků

Vážení občané, od 1. 10. 2016 došlo k určitým změnám v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích, tzn. v přestupkovém zákoně, které se úzce dotýkají každého z nás.

Zásadní změnou je zahájení provozu dlouho dopředu avizovaného a diskutovaného registru přestupků.

Co je recidiva přestupku? Recidiva přestupku je, že tento přestupek je spáchán opakovaně, jestliže ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o stejném přestupku, z něhož byl obviněný uznán vinným, do jeho spáchání neuplynulo dvanáct měsíců.

Recidiva přestupku se vztahuje pouze na přestupky spáchané ve stejném paragrafu a i odstavci.

Evidované přestupky:

V souladu s ustanovením § 91 zákona o přestupcích budou předmětem evidence přestupků pravomocná rozhodnutí (včetně rozhodnutí o uložení pokuty v blokovém řízení) o následujících přestupcích:

  • o přestupcích na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle § 30 zákona o přestupcích (tedy přestupky porušující mj. omezení prodeje, podávání a požívání alkoholických nápojů, návykových látek, tabákových výrobků, zejm. ve vztahu k osobám mladším 18 let);
  • o přestupcích na úseku zemědělství a myslivosti podle § 35 odst. 1 písm. c) a f) zákona o přestupcích (tedy nesplnění opatření uložených podle zvláštních právních předpisů o ochraně zemědělského půdního fondu nebo o myslivosti, nebo neoprávněný lov zvěře);
  • o přestupcích na úseku obrany České republiky podle § 43 zákona o přestupcích (tedy porušení povinnosti uložené k zabezpečení úkolů civilní obrany, nebo úmyslné narušení režimu ochrany a vstupu do vojenského objektu);
  • o přestupcích proti veřejnému pořádku podle § 47 odst. 1 zákona o přestupcích (mj. neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci, maření vykázání z obydlí, porušení nočního klidu, vzbuzování veřejného pohoršení, znečištění, poškozování nebo neoprávněný zábor veřejného prostranství, neoprávněné založení skládky apod.);
  • o přestupcích proti občanskému soužití podle § 49 zákona o přestupcích (ublížení na cti nebo na zdraví, úmyslné vyhrožování újmou na zdraví, nepravdivé obvinění z přestupku, dopuštění se schválnosti nebo jiného hrubého jednání, omezení nebo znemožnění výkonu práv národnostních menšin nebo způsobení újmu pro příslušnost k národnostní menšině nebo pro etnický původ, rasu, barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci apod.); a
  • o přestupcích proti majetku podle § 50 zákona o přestupcích (zejm. úmyslné způsobení škody na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem, nebo zničením nebo poškozením věci, úmyslné neoprávněně užívání cizího majetku, přisvojení si cizí věc nálezem apod.

Postup při řešení přestupku s přestupcem:

 

  • Pokud osoba nemá záznam v registru přestupků (strážník musí zjišťovat na místě), lze tento přestupek projednat na místě uložením blokové pokuty do výše 5 000 Kč (u mladistvých do 2500 Kč) a orgán, který blokovou pokutu uložil, provede ve stanovené lhůtě záznam do registru přestupků.
  • Pokud osoba má již záznam v registru přestupků (tentýž přestupek spáchán opakovaně ve lhůtě 12 měsíců), věc se postoupí k projednání správnímu orgánu (ke komisi), který uloží pokutu v rozmezí od 15 000 do 75 000 Kč v návaznosti na právní kvalifikaci, která je přesně stanovena uvedeným zákonem.
    U některých vybraných přestupků lze správním orgánem uložit i zákaz pobytu na území města (platí pro osoby, které nemají trvalé bydliště na území daného města nebo obce).

Z toho vyplývá, že poprvé lze přestupkové jednání vyřešit (projednat) s osobou na místě, ale při opakovaném jednání (recidivě) již nikoli.

Činnost MP Bechyně za rok 2015

10. Únor 2016

MP Bechyně v roce 2015 evidovala 547 událostí při činnosti 2 strážníků, udělila celkem 255 blokových pokut ve výši 80 350,-Kč,  155 přestupků bylo řešeno domluvou a 19 oznámení o podezření ze spáchání přestupku. Během roku provedla MP Bechyně ve spolupráci se správcem útulku v katastrálním území města Bechyně celkem 27 odchytů psů a 6 odchytů dravých ptáků ( 1x Výr velký a 5x Poštolka obecná) . Během roku bylo zaregistrováno 5 vraků. Všechny vraky vozidel byly po výzvě MP Bechyně odstraněny majiteli vozidel.Další položkou bylo ve 40 případech součinnostní akce a smíšené hlídky s OOP-ČR Bechyně  nebo samostatné mimořádné služby strážníků.